Extern utvärderare

IUC Norr (härmed benämnt IUC), infordrar härmed anbud avseende konsulttjänster enligt nedan. IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen. Projekten finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder. Vi behöver knyta an operativa resurser för att tillgodose nuvarande och framtida behov av expertkompetenser.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget är att stå till vårt förfogande allt eftersom behov föreligger. IUC Norrs behov styr till stor del uppdragets omfattning. Uppdrag kan innefatta:

• Utvärdering kopplat till insatser i uppdraget

• Initiering, planering och utförande av utvärderingsinsatser i projekt

• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av projekt

• Spridning av utvärderingsresultat

• Delta i aktiviteter som gynnar lärande av andra ERUF-projekt

• Gemensam utvärdering av tre projekt: DARIS (produktion), Attraktiv Industriregion (kompetensförsörjning) och Exportcamp (export/affärsutveckling). Se mer information om respektive projekt: http://iucnorr.se/projekt/

Vi arbetar enligt vår värdegrund: inkluderande, inspiratör, affärsdrivande, katalysator och visionär.

 

Konsulten vi söker har

Förmåga att ena dagen hantera praktisk affärsutveckling i företag med några få anställda, andra dagen prata med koncernledningsnivå hos basindustrin och tredje dagen hålla en intressant presentation för potentiella företag.

• God kunskap om metod- och utvecklingsprocesser. I uppdraget ingår att identifiera vad som är viktigt att utvärdera med utgångspunkt från projektets mål.

• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta normkritiskt

• God kunskap om små och medelstora företagens villkor, med särskild tonvikt på industrinära företag

• Dokumenterad erfarenhet av kvalitativ utvärdering, lärande utvärdering eller liknande metoder

• God kommunikativ förmåga, i både tal och skrift

• God kännedom om behov och förutsättningar i regionens näringsliv

 

Tidplan

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud t.o.m 2021-01-31.
Skriftligt anbud skall vara IUC tillhanda senast 2021-01-12.

 

Vill du ta del av upphandlingsunderlaget?

Kontakta marie.jakobsson@iucnorr.se

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Information och kommunikation.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se