Någon ska göra jobbet - boken om hållbar kompetensförsörjning och cirkulär integration

I den här boken har vi samlat reflektioner och lärdomar från oss och från ett antal företag. Hur skapas en inkluderande arbetsmarknad och arbetsplatskultur? På vilket sätt kan ledarskap och medarbetarskap stärkas så att olikheter tas tillvara med utgångspunkt i värdegrunden och kärnan?

Kompetensförsörjning identifieras som en av dagens och morgondagens största utmaningar. IUC Norr breddar diskussionen och fördjupar insatserna genom att byta infallsvinkel från strategisk kompetensförsörjning till hållbar kompetensförsörjning, och från integration till cirkulär integration. De flyttar fokus från ”bilden av företaget” till ”kärnan i företaget” och från ”individer med problem” till ”arbetsplatser med problem”. Energin finns där verklig förändring är möjlig – makten att förändra och utveckla ligger ofta i ens egen hand.

Inifrån och ut, både i människor och industriföreta

I boken beskrivs tankar och erfarenheter från två projekt som har arbetat med förändring inifrån och ut, både i människor och industriföretag.

Projektet Kompetensresan var just som det låter, en resa. Varje företag har gjort sin egen färdväg utifrån behov som de har för att långsiktigt vara attraktiva arbetsgivare. Vi har använt begreppet hållbar kompetensförsörjning. Med engagerad processledning och skräddarsydda processer har alla företag fått sin egen mix av utvecklingsarbete och kompetens som leder framåt och ger resultat.

Projektet RUMS var den byggsten vi och finansiärerna skapade för att titta närmare på den brokiga omvärldskarta där matchning kan ske mellan arbetsgivare och arbetssökande. Fokus var främst utrikesfödda personer eftersom det är den inflyttningen som kan uppväga den demografiska snedfördelningen med allt färre människor i arbetsför ålder.

”Vi har inte alla svar men vi vill bidra till dialog och reflektion genom nya sätt att se på kompetensförsörjningens utmaningar. Vi hoppas att erfarenheterna från projekten Kompetensresan och RUMS ska landa mjukt hos dig och ge energi i utvecklingsprocesser. Hör gärna av dig när du har läst!"

Erfarenheter och slutsatser

I reflektionerna pekar IUC Norr och ett antal företag på vad de har kommit fram till, vad som varit kämpigt och givande, och vad som kräver ytterligare insatser. De bjuder på sina erfarenheter och slutsatser i hopp om att bidra med energi i utvecklingen av en kompetensförsörjning som gynnar goda och konkurrenskraftiga affärer och ett framgångsrikt samhälle.

I omvärlden sker alltid både stora och små förändringar som på olika sätt påverkar de små och medelstora företagens vardag. Där finns IUC Norr med för att överbrygga och för att med sitt tydliga fokus på affärsnytta och konkurrenskraft hjälpa företagen att se möjligheter och svårigheter.

 

Vill du ha ett exemplar av boken? Klicka här!

Här kan du läsa boken digitalt.

Kristiina Starck Enman

Kristiina Starck Enman

Projektchef.
Mobiltelefon: 070-201 64 21
kristiina.starck.enman@iucnorr.se